by 張世德、顏弘晏、黃國晉                                                     

 

最新消息

校友總會簡介

理監事會

會員相關事項

組織章程

活動紀錄

校友園地

警大首頁

與我們連絡(電子信箱)

Google

 

 校址:333桃園縣龜山鄉大崗村樹人路56號                      郵政帳號:19236509

                                                           

      TEL: 03-3274462                     戶名:社團法人中華民國中央警察大學校友總會